Frije Bilkerts wil ok útsondering fan de ‘Taalwet Fries’ foor gemeente ’t Bildt.

In ‘t Friesch Dagblad fan saterdeg 3 desimber 2016 staat ‘n artikel met de kopregel ‘Gemeenten lopen achter met Friese taal’. Niet een gemeente foldoet an de ferplichting ’n nije taalferordening fast te stellen. Op 1 janneway 2014 worde de ‘Wet gebruik Friese taal’ (Taalwet) fan kracht. De Waddenailanden en de gemeente Weststellingwerf binne fan die ferplichting Frys frijsteld, ’t Bildt niet.

In die wet staat dat alle gemeentes regels opstelle motte foor ‘t brúkken fan ‘t Frys in skriftlike stikken en in ‘t môndelinge ferkeer foor ‘t fersterken fan de Frise taal. Frije Bilkerts het burgemeester en wethouwers fan ’t Bildt de folgende skriftlike fragen steld
Wat waar ‘t taalbeleid fan de gemeente ‘t Bildt ant 1 jannewary 2014 en wat is ’t taalbelaid ant nou
Is ‘t soa dat alleen de Waddenailanden en Weststellingwerf frijsteld binne fan ‘t taalbelaid Frys, as geldend fan 1 jannewary 2014 ôf en is d’r gyn frijstelling foor de gemeente ‘t Bildt
Het ‘t kelezy ‘t foornimmen om in ‘t ferlingde fan de anfraag foor (Europese) erkinning fan ‘t Bildts as (minderhyds)taal de minister d’r op te wizen dat de gemeente ‘t Bildt (derom ok) frijsteld worre mot om ‘n persintazy fan bijgelyks de kelezyfoorstellen in ‘t Frys an de raad foor te legen en dat foor ‘Frys’ Bildts lezen worre mot.
Het ‘t kelezy, foorútlopend op die frijstelling, ok ‘t foornimmen fan nou ôf raadsstikken der’t ‘t gaat over de Bildtse taal en kultuur, ’t Bildts aigene, of der raakflakken met het, tena in ‘t Bildts an de raad foor te lêgen
Is ‘t kelezy ok fan mening dat ’t tena brúkken fan ‘t Bildts in amtlike stikken, as in de Taalwet bedoeld foor fersterking fan ‘t Frys, fersterking fan ’t Bildts is, ok sien de pesisy fan ‘t Bildts na 1 jannewary 2018 in de nije gemeente.
Wort ‘t taalbelaid in de nije gemeente al met de andere bij de herindeling betrokken gemeentes besproken om in elk gefal per 1 jannewary 2018 te foldoen an de Taalwet en op welke wize dinkt ‘t kelezy de pesisy fan ’t Bildts derin fast te lêgen
Het ’t kelezy insicht in ’t in de praktyk infullen fan de Taalwet in ’t onderwiis op ’t Bildt en op welke wize en in welke ferhouding is ‘t Frys en ’t Bildts derin opnommen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>